Με ανοδική πορεία ξεκίνησε το 2022 για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, διατηρώντας τη δυναμική που διαμορφώθηκε στο 2021, καθώς η ζήτηση διατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονη στους περισσότερους τομείς και η εταιρεία αξιοποίησε την αυξανόμενη δυναμικότητά της, κυρίως στον κλάδο αλουμινίου. Έτσι, οι ενοποιημένοι όγκοι πωλήσεων σημείωσαν αύξηση κατά 8,7%, οδηγούμενοι κυρίως από τα προϊόντα του κλάδου αλουμινίου κατά 10,9% και τα προϊόντα του κλάδου χαλκού κατά 5,0%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υψηλή ζήτηση παγκοσμίως, αλλά και τα αυξημένα ενεργειακά κόστη στην πρωτογενή παραγωγή οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο τις τιμές των μετάλλων στο LME, με τη μέση τιμή του χαλκού να διαμορφώνεται στα 8.916 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 26,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021) και τη μέση τιμή του αλουμινίου να διαμορφώνεται στα 2.927 ευρώ ανά τόνο (αύξηση 68,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2021). Ο συνδυασμός του αυξημένου όγκου πωλήσεων και των υψηλών τιμών των μετάλλων διαμόρφωσε τον κύκλο εργασιών στα ιστορικά υψηλά, 923,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 (αυξημένο κατά 42,7% από τα 647,3 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου).

Η ισχυρή ζήτηση, η οποία υποστήριξε τη βελτίωση των τιμών κατεργασίας, σε συνδυασμό με τους υψηλούς όγκους πωλήσεων οδήγησαν στην αύξηση κατά 78,3% των αναπροσαρμοσμένων ενοποιημένων κερδών της ElvalHalcor πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτέλεσμα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), (τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της εταιρείας), τα οποία ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ έναντι 41,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σύμφωνα ε την εταιρεία, η άνοδος των τιμών των μετάλλων, είχε ως αποτέλεσμα λογιστικά κέρδη μετάλλου, τα οποία έφτασαν τα 28,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 έναντι κερδών 26,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021. Το αποτέλεσμα του μετάλλου επέδρασε θετικά και στα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 109,3 εκατ. ευρώ έναντι 68,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι συνεχίζονται, με ρυθμό που προσαρμόζεται στην εξέλιξη των δεδομένων, όλα τα προληπτικά μέτρα και οι ενέργειες για τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών της εταιρείας από την πανδημία, με τα ενοποιημένα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2022 να περιλαμβάνουν σχετικές δαπάνες ύψους 0,8 εκατ. ευρώ έναντι 1,1 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Στο περιβάλλον αυτό, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 102,0 εκατ. ευρώ έναντι 67,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Οι αυξημένες τιμές των μετάλλων και οι υψηλοί όγκοι παραγωγής και πωλήσεων επηρέασαν το κεφαλαίο κίνησης του Ομίλου, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό επενδυτικό πρόγραμμα, οδήγησε σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 228 εκατ. ευρώ έναντι της 31.12.2021.

Το σταδιακά μειούμενο κόστος δανεισμού που επιτυγχάνει ο Όμιλος αντιστάθμισε μερικώς την αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους, με το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να ανέρχεται σε 8,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ για τη αντίστοιχη τριμηνιαία περίοδο του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εντός του πρώτου τριμήνου η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ξεκίνησε τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης ταμειακών ροών επιτοκίου (interest rate swaps) για δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της αυξητικής πορείας των επιτοκίων και την εξομάλυνση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 66,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 36,0 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021, με τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας να ανέρχονται σε 65,3 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2022 (ή 0,1741 ευρώ ανά μετοχή) από 34,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (ή 0,0927 ευρώ ανά μετοχή).

Για το 2022, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη ανοδική τάση των τιμών σημαντικών στοιχείων κόστους καθώς και η συνεχιζόμενη δυσλειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και ανοδικές τάσεις των επιτοκίων, που εγείρουν ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη. Ο Όμιλος έχει πάρει μέτρα για τη θωράκιση του, είτε με τη χρήση τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνων, είτε με την μετακύλιση του κόστους, σε όποιες αγορές είναι δυνατόν, αλλά και με σύναψη νέων συνεργασιών για τη διατήρηση της ευελιξίας του.

Τέλος, και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί παράγοντες αβεβαιότητας, η ElvalHalcor κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για να αξιοποιήσει το διαφοροποιημένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, και ο διεθνής προσανατολισμός χωρίς εξάρτηση από χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, της δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Σε αυτό συμβάλλουν καίρια οι σημαντικές επενδύσεις οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι επενδύσεις αυτές, επικεντρωμένες σε τομείς και προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των παγκόσμιων τάσεων ( megatrends) της κυκλικής οικονομίας, της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα και της αστικοποίησης και καθώς και της βιώσιμης ανάπτυξης, αυξάνουν περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα, αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησής της, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Πηγή: sofokleousin.gr