Σημαντικά κέρδη μπορούν να αποκομίσουν 35 στελέχη της Ελλάκτωρ και των θυγατρικών της, αν η τιμή της μετοχής της ανεβεί μελλοντικά: Η εταιρεία τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επόμενη τετραετία έως 17.409.600 μετοχές της στην τωρινή τιμή και να καρπώνονται τη διαφορά.

Με απόφαση που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση,  η Διοίκηση της εταιρείας θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) για απόκτηση μετοχών, με δικαιούχους εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της, διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, καθώς και στελέχη συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να αγοράσουν μετοχές Ελλάκτωρ στην τιμή κλεισίματος της 25η Οκτωβρίου 2021 (προς 1,416 ευρώ). Οι αγορές μπορούν να τμηματικά σε δύο φάσεις μέχρι το 2024. Το δικαίωμα θα ασκηθεί λοιπόν όταν η αγορά είναι συμφέρουσα για τους δικαιούχους – όταν η τιμή της μετοχής στο ταμπλό είναι αρκετά υψηλότερη από την τιμή διάθεσης των 1,416 ευρώ.

Οπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωση της,τα stock option προσφέρονται  ως επιβράβευση της ενεργού συμμετοχής των στελεχών στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, αλλά και για την “υθυγράμμιση των εταιρικών με τους προσωπικούς στόχους”.

Οι ειδικότεροι όροι, η διαδικασία και οι ρυθμίσεις του εγκεκριμένου προγράμματος περιγράφονται ως εξής στην ανακοίνωση της Ελλάκτωρ:

1. Περιγραφή του Προγράμματος – Βασικά Σημεία

1.1 Σε εκτέλεση της από 22.06.2021 αποφάσεως της Τακτικής των μετόχων της Εταιρείας, η Εταιρεία θέτει σε ισχύ πρόγραμμα διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (εφεξής το «Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα προσφέρεται σε συγκεκριμένα στελέχη τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες σε σταθερή βάση, επί σκοπώ, αφενός μεν επιβράβευσης της ενεργού συμμετοχής τους στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας, αφετέρου, ενίσχυσης της αφοσίωσης των εργαζομένων αλλά και της ευθυγράμμισης των εταιρικών με τους προσωπικούς στόχους.

1.2 Ειδικότερα, το Πρόγραμμα συνίσταται στη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης στους δικαιούχους, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής τους σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, σε τιμή και συγκεκριμένο χρόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό (εφεξής τα «Δικαιώματα»).

1.3 Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών του Ομίλου και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 113 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

2. Ωρίμανση και Άσκηση Δικαιωμάτων

2.1 Οι Δικαιούχοι δύνανται να ασκήσουν τα Δικαιώματα τμηματικώς, ήτοι ποσοστό έως 25%, τον Οκτώβριο του έτους 2024 και ποσοστό έως 100% τον Οκτώβριο του έτους 2025. Συγκεκριμένα, ο πρώτος κύκλος παροχής των Δικαιωμάτων του Προγράμματος χορηγήθηκε την 26η Οκτωβρίου 2021 και αφορά σε 8.034.000 Δικαιώματα απόκτησης ισάριθμων μετοχών, από συνολικό αριθμό προς διάθεση Δικαιωμάτων 17.409.600, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Ιουνίου 2021.

2.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόζεται κατόπιν σχετικής αύξησης, ανάλογα και σύμφωνα με τα ασκηθέντα Δικαιώματα εκ μέρους των Δικαιούχων, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα εκ του νόμου οριζόμενα.

3. Δικαιούχοι του Προγράμματος και αριθμός Δικαιωμάτων (ύψος Έκδοσης)

3.1. Οι Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τριάντα πέντε (35) στελέχη και περιλαμβάνουν: α) Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (δεν εφαρμόζεται στα μη Εκτελεστικά Μέλη), β) στελέχη ή διευθυντές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου και γ) επιλεγμένα στελέχη ή διευθυντές των βασικών θυγατρικών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με κρίσιμο αντίκτυπο στην ανάκαμψη του Ομίλου.
Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

3.2. Τα δικαιώματα προαίρεσης ωριμάζουν, εντός του πλαισίου των τεθέντων χρονικών ορίων, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων εταιρικών και ατομικών κριτηρίων απόδοσης και στόχων, εναρμονισμένων με τους χρηματοοικονομικούς και στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.

4. Χαρακτηριστικά των δικαιωμάτων που χορηγούνται και Τιμή Άσκησης

4.1 Τα Δικαιώματα που απονέμονται παρέχουν σε κάθε Δικαιούχο το δικαίωμα να συμμετέχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για αριθμό μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Μετοχές») ίσο με τον αριθμό των Δικαιωμάτων που έχουν απονεμηθεί.

Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα να αγοράσουν μετοχές της Εταιρείας σε τιμή ίση με €1,4160 («Τιμή Άσκησης»), τιμή κλεισίματος την 25η Οκτωβρίου 2021, ήτοι την προηγούμενη ημέρα της συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ενέκρινε τη διάθεση (χορήγηση) των Δικαιωμάτων. Η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται σε περιπτώσεις εταιρικών γεγονότων ή πράξεων, όπως ειδικότερα προβλέπεται στους όρους του Προγράμματος.

Πηγή: sofokleousin.gr