Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση της Ελλάκτωρ, αναφερόμενη στην κατεύθυνση των κεφαλαίων ύψους 120 εκατ.ευρώ της ΑΜΚ, επισημαίνει ότι «ουδόλως μεταβάλλεται η οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Τονίζει, μάλιστα, μεταξύ άλλων ότι 20,3 εκατομμύρια από τα συνολικά 120 της ΑΜΚ, θα αποδοθούν στην χρηματοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), εντός 12-18 μηνών.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι:

Η Ελλακτωρ γνωστοποιεί ότι το ποσό των 120.528.001,80 ευρώ που αντλήθηκε από την αύξηση κεφαλαίου θα διατεθούν με σειρά προτεραιότητας, για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ που είχε αντληθεί στις 17 Μαΐου, το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού ποσό 32,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Τα αδιάθετα κεφάλαια θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους κάτωθι σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου: 

Α. Ποσό περίπου 98,6 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 100% θυγατρικής της, ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, εντός 3 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης.

Β. Ποσό περίπου 20,3 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός 12-18 μηνών.

Όσον αφορά στην υπό (Α) χρήση, διευκρινίζονται τα κάτωθι: 

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, το οποίο εκτιμάται σε περίπου €98,6 εκατ., θα διατεθεί κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

Ποσό €50 εκατ. για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους €50 εκατ. (“Bridge Financing”), το οποίο αντλήθηκε στις 17.05.2021 για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ή και εξόδων δραστηριοτήτων του εξωτερικού.
Από το ποσό των €50 εκατ. μέχρι και σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ τα €31,8 εκατ., τα οποία κατανέμονται €10,4 εκατ. προς διεθνή έργα φωτοβολταϊκών πάρκων (τα κύρια κονδύλια είναι €5,1 εκατ. Αυστραλία, €2,4 εκατ. Αγγλία και €2,4 εκατ. Βραζιλία) και €21,4 εκατ. προς βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.
Το υπολειπόμενο ποσό 48,6 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με τα 18,2 εκατ. ευρώ που παραμένουν αχρησιμοποίητα από το προαναφερθέν ομολογιακό δάνειο θα διατεθούν ως εξής: 

Ποσό 34 εκατ. ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες φωτοβολταϊκών εξωτερικού (21 εκατ. ευρώ Αυστραλία, 5 εκατ. ευρώ Αγγλία και 8 εκατ. ευρώ Βραζιλία), και ποσό 32,8 εκατ. ευρώ για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά. 
Συνολικά, τα 98,6 εκατ. ευρώ εσόδων της ΑΜΚ θα καλύψουν τις παρακάτω ανάγκες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ: 

ποσό 44,4 εκατ. ευρώ για την κάλυψη υποχρεώσεων που απορρέουν από την έξοδό της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και των θυγατρικών της (BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, BIOSAR ENERGY (UK) LTD και BIOSAR BRAZIL – ENERGIA RENOVAVEL LTDA) από δραστηριότητες του εξωτερικού, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την κατασκευή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα στην Αυστραλία (26 εκατ. ευρώ), στη Βραζιλία (11 εκατ. ευρώ) & στο Ηνωμένο Βασίλειο (7 εκατ. ευρώ), και 
ποσό 54,2 εκατ. ευρώ για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προς προμηθευτές και υπεργολάβους στην ελληνική αγορά.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντλήσει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εκτιμάται ότι επαρκούν για την χρηματοδότηση όλων των προαναφερθεισών χρήσεων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης θα τηρηθεί η ως άνω σειρά προτεραιότητας των χρήσεων. Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τη χρήση (Α) ανωτέρω δεν επαρκούν, και αφού ληφθεί υπόψη η δήλωση του μετόχου Reggeborgh Invest B.V. στην παράγραφο 4.9.1, όπου δεσμεύεται να συμμετάσχει με εξάσκηση ιδίων δικαιωμάτων και εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων μέχρι του συνολικού ποσού των € 50 εκατ. οι εναπομείνασες επενδύσεις δύνανται να χρηματοδοτηθούν μέσω ενδοομιλικής υποστήριξης, όπως αυτό επιτρέπεται από τους όρους του Ευρωπαϊκού High Yield Ομολόγου, ή / και από εύλογες προσαρμογές σε εμπορικούς όρους πληρωμής προμηθευτών.

Όλα τα ανωτέρω ποσά αναμένεται να έχουν διατεθεί από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ εντός 12 μηνών από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της.

Όσον αφορά στην υπό (Β) χρήση, διευκρινίζονται τα εξής: 

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα επενδυθούν στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διατεθεί, αναλόγως των ευκαιριών και των αναγκών που θα προκύψουν σε αυτήν την αγορά, η οποία αναμένεται να προσελκύσει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια τα επόμενα χρόνια,, για τους παρακάτω σκοπούς:

1) Εξαγορά, απόκτηση ή συμπλήρωση συμμετοχής σε εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ώριμες άδειες έργων ΑΠΕ, είτε έτοιμων προς κατασκευή είτε ευρισκόμενων στο τελικό στάδιο έκδοσης αυτών, είτε που βρίσκονται εν λειτουργία. 

2) Χρηματοδότηση αναπτυξιακών δαπανών όπως για παράδειγμα μελέτες, άδειες και engineering, στο πλαίσιο των εταιρειών ειδικού σκοπού Enercoplan & Sofrano, οι οποίες έχουν άδειες για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων ισχύος έως 496 MW στην κεντρική και νότια Εύβοια, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις προαναφερθείσες εταιρείες ειδικού σκοπού.

3) Συμπλήρωση ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στις εταιρείες ειδικού σκοπού “Ανεμοδομική ΑΕΕ” και “Πουνέντης ΑΕΕ” που αναπτύσσουν αιολικά πάρκα ισχύος 46,2 MW και 42 ΜW αντιστοίχως, στα Άγραφα. 

H Εταιρεία σκοπεύει, εφόσον απαιτηθεί στην περίπτωση μερικής κάλυψης της παρούσας έκδοσης, να χρησιμοποιήσει, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και πέραν των ποσών που θα αντληθούν από την παρούσα έκδοση, τόσο τραπεζικό δανεισμό όσο και ίδια κεφάλαια για την χρηματοδότηση των ανωτέρω επενδύσεων. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι δεν υφίστανται ισχυρές δεσμεύσεις για την υπό (Β.1)) χρήση των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων.

Σε περίπτωση που τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια προοριζόμενα για τη χρήση (Β) ανωτέρω δεν επαρκούν, τα χρονοδιαγράμματα επενδύσεων στις ΑΠΕ μπορούν να επιμηκυνθούν εντός εύλογων ορίων και να χρηματοδοθοτηθούν από λειτουργικές ροές του εν λόγω κλάδου δραστηριότητας.

Πηγή: sofokleousin.gr