Σε 1,950 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του oμίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για την χρήση 2019 έναντι 2,204 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας μείωση 11%.

Τα μικτά κέρδη του oμίλου για το 2019 ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. ευρώ το 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ το 2018.

Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του oμίλου (EBT) παρέμειναν στα 4,3 εκατ. ευρώ του 2018, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2019 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 3,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ.

Πηγή: sofokleousin.gr