Ανθεκτικές επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και βελτιωμένα λειτουργικά περιθώρια κέρδους παρουσίασε ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, όπου η αγορά σταδιακά άρχισε να επανέρχεται στα προ-πανδημίας επίπεδα.

Συγκεκριμένα, πέτυχε τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα:  

  • Βελτίωση μικτού περιθωρίου κέρδους από 16,65% σε 17,55%, χάρη στο βελτιωμένο μίγμα πωλήσεων και υπηρεσιών του Ομίλου.
  • Συγκράτηση του λειτουργικού κόστους σε σταθερά επίπεδα, με αποτέλεσμα το περιθώριο EBIT να αυξηθεί σε 3,90% έναντι 3,43% στο πρώτο εξάμηνο του 2020.
  • Μείωση περαιτέρω του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3,33% σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020.
  • Ενίσχυση των Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 7,5 εκατ. έναντι € 7,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2020, και ενίσχυση των Αναπροσαρμοσμένων Κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («Adjusted EBITDA» χωρίς την επίδραση από το Δ.Π.Χ.Α. 16) τα οποία ανήλθαν σε € 5,1 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ.
  • Βελτίωση των Αποτελεσμάτων προ φόρων, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,5 εκατ. έναντι ζημιών € 0,3 εκατ., καθώς και των Αποτελεσμάτων μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 0,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,3 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Σε επίπεδο πωλήσεων, ο  ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 επέδειξε ανθεκτικότητα και διαμορφώθηκε στα € 90,4 εκατ. έναντι € 92,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2020, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση της τάξης του -1,9%, ως συνέπεια της οριοθετημένης πλέον ζήτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες της αγοράς λιανικού εμπορίου τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών, η οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη θετική πορεία που συνεχίζει να καταγράφει ο τομέας των logistics.

Μέσα στην τρέχουσα περίοδο που οι προκλήσεις παραμένουν και τα καταναλωτικά πρότυπα συνεχίζουν να αλλάζουν, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτει την αναγκαία ρευστότητα προκειμένου να υποστηρίξει ευκαιρίες ανάπτυξης, να αξιοποιήσει συνέργειες και να ενισχύσει εν γένει την εμπορική θέση του στις αγορές όπου δραστηριοποιείται. Σε αυτήν την κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλλει και η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στα τέλη Ιουλίου του 2021, μέσω της οποίας ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ άντλησε συνολικά κεφάλαια ύψους € 10,9 εκατ., τα οποία θα συμβάλλουν στη θωράκιση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών και στη σημαντική ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του.

Το επόμενο διάστημα οι προκλήσεις παραμένουν ισχυρές λόγω της συνεχούς αβεβαιότητας στην εγχώρια αγορά, της συνέχισης της πανδημίας και του διεθνούς φαινομένου των ανατιμήσεων σε πρώτες ύλες, ενέργεια και μεταφορικά κόστη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ εκτιμά ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί αναπτυξιακή πορεία, 

Πηγή: sofokleousin.gr