Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκ. έναντι 5,9 εκ. το εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 57,0%.

Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, λόγω της σχετικά περιορισμένης δραστηριότητας του γ’ τριμήνου του 2020, που ήταν αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην αγορά και της έναρξης του δεύτερου κύματος της πανδημίας με την εκ νέου εφαρμογή περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα (lockdown) σε πολλές οικονομίες, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Τα συνολικά έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 21,2 εκ. έναντι 24,6 εκ. το εννεάμηνο του 2019, μειωμένα κατά 14,0%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 2,8 εκ. (70,3%) των εσόδων από τον διακανονισμό συναλλαγών, καθώς και στην εφαρμογή, από 1.1.2020, του λογιστικού προτύπου IFRS 15 που επιμερίζει μέρος των εσόδων από εταιρικές πράξεις (ΑΜΚ και νέες εισαγωγές) σε μελλοντικές χρήσεις.

O Όμιλος συνεχίζει αδιάλειπτα την δραστηριότητά του, καθώς η διοίκηση έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία COVID-19, ώστε να μην υπάρχει ουδεμία αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της δραστηριότητας του όμίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος, αξιοποιώντας την τεχνολογική του υποδομή, έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό, αποτελεσματικό μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.

Λόγω της κρίσης της πανδημίας COVID-19 o όμιλος προέβη σε έκτακτες δαπάνες συνολικού ύψους 179 χιλ. ευρώ, οι οποίες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, η οποία προήλθε κυρίως από τον περιορισμό των επαγγελματικών ταξιδιών και την εξ’ αποστάσεως εργασία.

Πηγή: sofokleousin.gr