Τα συνολικά έσοδα του ομίλου της ΕΧΑΕ για το 1ο εξάμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 14,50 εκατ. ευρώ, έναντι 13,66 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένα κατά 6,1%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα.

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών (ΜΗΑΣ) διαμορφώθηκε στα 75,3 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 12,9% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2019 (66,7 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 1ο εξάμηνο του 2020 ανήλθε στα 9,48 εκατ. ευρώ έναντι 8,68 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019, αυξημένο κατά 9,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού που συνδυάστηκαν με την ενίσχυση της διοικητικής δομής στις αρχές του έτους, την αμοιβή συμβούλου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης, τη δωρεά του Ομίλου για την υποστήριξη του εθνικού συστήματος υγείας στην αντιμετώπιση του COVID-19, καθώς και από τα τέλη που κατέβαλε η θυγατρική ATHEXCSD στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την αδειοδότησή της βάσει CSDR.

Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 1ου εξαμήνου 2020 ανήλθαν στα 5,01 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6% σε σχέση με τα 4,98 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2019.

Για το 1ο εξάμηνο του 2020 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,27 εκατ. έναντι 2,24 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5%.

Πηγή: sofokleousin.gr