Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Creta farms από το Χρηματιστήριο αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή της ΕΧΑΕ. Η απόφαση ελήφθη επειδή η εταιρεία βρίσκεται σε αναστολή διαπραγμάτευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν προκύπτει προοπτική επαναδιαγραπραμάτευσης των μετόχων της, καθώς έχει πραγματοποιηθεί κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με εφαρμογή σχεδίου διάσωσης..

Δεδομένων των ανωτέρω η Εταιρεία ενημερώνει ότι:

i. Οφείλει να τηρεί και θα τηρεί βιβλίο μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 40 επ. του Ν. 4548/2018. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι της Εταιρείας. Πρώτο περιεχόμενο του ως άνω βιβλίου μετόχων θα αποτελέσει με ημερομηνία αναφοράς την 17.12.2021 το μετοχολόγιο της, όπως αποτυπώνεται στα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία αναφοράς την 16.12.2021. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας θα τηρείται κατά τις κοινές διατάξεις περί μη εισηγμένων Εταιρειών όπως ορίζει ο Ν. 4548/2018.

ii. Οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία για οποιοδήποτε αίτημά τους και ενημέρωση στην έδρα αυτής στο Νομό Ρεθύμνου, θέση Λαντζιμάς, στο 14ο χλμ ΕΟ Ρεθύμνου Ηρακλείου. Ομοίως οι ρυθμίσεις του Ν. 4548/2018 θα τηρούνται και για τις νόμιμες δημοσιεύσεις και τυχόν ενημερώσεις μετόχων.

Πηγή: sofokleousin.gr