Την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου, στις 11:00, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, που θα κληθεί να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. α) Έγκριση της συναλλαγής για την πώληση υπό της ΔΕΗ Α.Ε. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής αυτής εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ) και

β) έγκριση της διάσπασης, ήτοι, της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφησή του από την ΔΕΔΔΗΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 123Α του Ν. 4001/2011, του Ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης του Κλάδου μετά παραρτημάτων αυτής και εξουσιοδοτήσεις. 

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24, παράγρ. 1 στοιχ. β’ του Νόμου 4548/2018.

Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παραγρ. 1 του Νόμου 4548/2018.

Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών. 

3. Επιβεβαίωση της ιδιότητας, ως Ανεξάρτητου Μέλους του Δ.Σ., του Αντιπροέδρου του κ. Πύρρου Παπαδημητρίου. 

4. Τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 3, “Σκοπός” του Καταστατικού της εταιρείας.

5. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Πηγή: sofokleousin.gr