Η Attica Bank, κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες έκτακτες συνθήκες που επέφερε η πανδημία του κορονοϊού, προσάρμοσε τις εργασίες της και τον προϋπολογισμό του 2020 και ταυτόχρονα ετοιμάζει αλλαγές στη στρατηγική της, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την αναμενόμενη ταχεία βελτίωση της κατάστασης μετά το τέλος της κρίσης.

Κατά το Α΄ εξάμηνο η τράπεζα συνέχισε την προσπάθεια διεύρυνσης της θέσης της στην αγορά, με νέες αυξημένες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, ενώ παράλληλα αύξησε τα υπόλοιπα των καταθέσεών της κατά 10,9%, μείωσε το λειτουργικό της κόστος και τον αριθμό του προσωπικού της, μεταβίβασε το μεγαλύτερο μέρος των ΜΕΑ στην QQuant και αύξησε τις προβλέψεις της, ώστε να καλύψει κάθε δυσμενές σενάριο.

Ακριβώς αυτός είναι ο βασικός λόγος εμφάνισης στο τελικό αποτέλεσμα αυξημένων ζημιών, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα, πλέον της μη αναγνώρισης μη επαναλαμβανόμενων λοιπών εσόδων, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 13,05%.

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2020

  • Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 2,4% εξαιρουμένων μη επαναλαμβανόμενων εσόδων από τόκους ύψους 2,2 εκατ. ευρώ κατά την συγκριτική περίοδο, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 13%.
  • Αύξηση καταθέσεων 10,9% σε ετήσια βάση.
  • Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 3,3% σε ετήσια βάση.
  • Νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις 87 εκατ. ευρώ για το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 64 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2019.
  • Αύξηση συνόλου ενεργητικού κατά 3% σε 3,62 δισ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2019.
  • Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση 3,7% σε σχέση με την 31.12.2019.
  • Ο δείκτης δανείων προ προβλέψεων προς καταθέσεις ανήλθε σε 68%, μειωμένος σε σχέση με τη χρήση 2019 (70,1%).
  • Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ, για την περίοδο και ο δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) σε 35,4%.
  • Ίδια κεφάλαια 463 εκατ. Ευρώ ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: ανήλθε σε 13,05%

Πηγή: sofokleousin.gr