Ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ, ανήλθε στο ποσό των € 71.911 χιλ. έναντι € 72.686 χιλ. της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, σημειώνοντας πτώση 1,07 %, λόγω μείωσης της βιομηχανικής κι επαγγελματικής κατανάλωσης εξαιτίας της πανδημίας, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 27.621 χιλ. έναντι € 29.069 χιλ. το 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 4,98 %, λόγω αύξησης του ενεργειακού κόστους, από τη μείωση της έκπτωσης συνέπειας (από 15% σε 5%).

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα € 16.709 χιλ. έναντι € 20.652 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας μείωση 19,09 %.

Τα μετά φόρων κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 11.868 χιλ. έναντι € 14.658 χιλ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,03 %.

Τα κέρδη ΕΒΙΤDA ανήλθαν σε € 22.606 χιλ. έναντι € 25.925 χιλ. την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 12,80 %.

Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση, με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 81.916 χιλ. έναντι € 75.844 χιλ αυξημένα κατά 8,01 %.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο παραμένει αμετάβλητο στα € 40.656 χιλ. διαιρούμενο σε 36.300.000 μετοχές με ονομαστική αξία € 1,12 έκαστη.

Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται την 31.12.2020 σε € 185.394 χιλ.

Πηγή: sofokleousin.gr