Στο Γ΄ Τρίμηνο του 2021, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, εξακολούθησαν να σημειώνουν σημαντική βελτίωση έναντι των αντιστοίχων μεγεθών του 2020, όπως και κατά τα προηγούμενα δύο τρίμηνα του τρέχοντος έτους.

Συγκεκριμένα:

– Διατηρήθηκε η ισχυρή αυξητική τάση του Κύκλου Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 55.602 χιλ. έναντι 32.855 χιλ. ευρώ  την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 69,2%.

– Διατηρήθηκε η υψηλή κερδοφορία τόσο σε επίπεδο κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (6.044 χιλ. έναντι 1.674 χιλ.) όσο και κερδών προ φόρων (ευρώ 3.897 χιλ. έναντι ζημιών 134 χιλ.).

– Διατηρήθηκε η ισχυρή ταμειακή θέση και η μείωση του καθαρού δανεισμού (20.073 χιλ. έναντι 16.742 χιλ. και 86.645 χιλ. έναντι 98.409 χιλ. σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020 αντίστοιχα).

Όσον αφορά το πρώτο εννεάμηνο του έτους, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα ευρώ 162,0 εκ. ή 72,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 197,2 εκ. από 115,4 εκ. ευρώ  αυξημένος κατά 70,9% σε σχέση με πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 25.170 χιλ. από 3.515 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 32.184 χιλ. από ζημιές 1.902 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων μεταξύ των δύο ετών, οφείλεται αφενός στη λειτουργική κερδοφορία του πρώτου εννεάμηνου του 2021 και αφετέρου στην απεικόνιση των νέων δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9.

Όσον αφορά τον καθαρό δανεισμό του Ομίλου την 31/09/2021, μειώθηκε κατά 11,8 εκ. σε σχέση με την 31/12/2020 ενώ αυξήθηκε κατά 1,6 εκ. σε σχέση με την 30/06/2021.

Τέλος, η Καθαρή Θέση του Ομίλου βελτιώθηκε κατά ευρώ 3,7 εκ. σε σχέση με την 30/06/2021, και ανήλθε σε ευρώ 16,4 εκ..

Αναφορικά με την αβεβαιότητα και τους κινδύνους της Covid-19, το τέταρτο κύμα της πανδημίας θα ήταν πιθανόν να επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, με αρνητικό αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη δεν φαίνεται προς το παρόν να περιλαμβάνεται στα βασικά σενάρια των προβλέψεων των οικονομικών παραγόντων και των αναλυτών.

Επιπλέον, η εμπειρία του 2020 μας δείχνει ότι η ζήτηση χαλυβουργικών είναι δυνατόν να επηρεαστεί μόνον υπό συνθήκες γενικού lockdown, και η λήψη ενός τέτοιου μέτρου έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από την Κυβέρνηση.

Μεγαλύτερη εκτιμά η εταιρία ότι είναι η πιθανότητα ανάσχεσης του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας μας εξ αιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων που ασκούν στην παγκόσμια οικονομία η αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού λόγω της COVID-19 και η κλιματική κρίση.

Επισημαίνει, τέλος, την αναμενόμενη διόρθωση στα περιθώρια μικτού κέρδους καθώς ακριβότερα εμπορεύματα εισέρχονται στις αποθήκες αυξάνοντας το μέσο κόστος κτήσης των αποθεμάτων.

Κανένας, όμως, από τους παραπάνω παράγοντες δεν φαίνεται ικανός να διαφοροποιήσει ουσιωδώς έως το τέλος του έτους τη γενική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών του Ομίλου που διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο, καταλήγει.

Πηγή: sofokleousin.gr