Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο αποφάσισε την αναστολή, από σήμερα, 30 Ιουνίου 2020, της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «Δούρος Α.Ε.», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Χ.Α.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, η αναστολή διπραγμάτευσης έγινε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.3371/2005, καθώς, σε συνέχεια της από 29.06.2020 ανακοίνωσης της εταιρείας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν καθίσταται δυνατή η έγκαιρη δημοσιοποίηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019, δεν διασφαλίζεται η προστασία του επενδυτικού κοινού και η ομαλή λειτουργία της αγοράς των μετοχών της ανωτέρω εταιρίας, έως ότου η εταιρία καταρτίσει και δημοσιοποιήσει τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Πηγή: sofokleousin.gr