Τα €3,11 εκατ. άγγιξαν τα κέρδη μετά από φόρους της Alpha Trust Ανδρομέδα, έναντι €878 χιλ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους για χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας έφτασαν σε €4,71 εκατ., έναντι €1,73 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 24,75% τη χρήση 2021, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €15,10 εκατ. ή €9,4116 ανά μετοχή στις 31/12/2021.

Στο τέλος της χρήσης 2021, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 86,91% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,98% σε ομόλογα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

  • Τη σύσταση Επιτροπής ESG επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία άπτονται των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και προέβη στον ορισμό των μελών της.
  • Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2021 συνολικού ποσού €802.272, ήτοι 0,50 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ποσού €401.136 ή €0,25 ανά μετοχή που αντιστοιχεί στα προσωρινά μερίσματα της χρήσης που έχουν διανεμηθεί. Tο επιπλέον ποσό για διανομή που προκύπτει ανέρχεται σε €401.136, ήτοι €0,25 ανά μετοχή.

Πηγή: sofokleousin.gr