Ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες της μεγάλης τιτλοποίησης Galaxy που αφορά μη εξυπηρετούμενες απαιτήσεις 10,8 δισ. ευρώ, η Alpha Bank  αποφάσισε να διανείμει δωρεάν στους μετόχους της το 44% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας που θα εκδοθούν με την τιτλοποίηση.

Η τράπεζα θα κρατήσει το 5% των Mezzanine και Junior τίτλων, ενώ θα εισπράξει τίμημα 120 εκατ. ευρώ από την πώληση του 80% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal. Μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη πρόσθετο ποσό 68 εκατ. ευρώ εάν επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι είσπραξης απαιτήσεων.

 Από τη συναλλαγή Galaxy η Alpha Bank θα εγγράψει ζημία 2,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να μειωθούν σε 5,9 δισ. (προ της προγραμματισμένης ΑΜΚ κατά 800 εκατ. ευρώ).

 Τι μεταβιβάζεται

Βάει της δεσμευτικής συμφωνίας που είχε συναφθεί στις 22.2.2021 με εταιρείες που διαχειρίζεται η Davidson Kempner Capital Management,  η τράπεζα  πουλάει:

(α) Στην εταιρεία Airmed Finance DAC το 80% των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης δανείων Cepal

(β) Στην εταιρεία Foxford Capital το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου Galaxy, συνολικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 10,8 δισ.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Alpha Bank, η συνολική αξία της Cepal ορίστηκε σε 262 εκατ., περιλαμβανομένου ποσού 11 εκατ. ευρώ καταβλητέου μόνο εφόσον η Συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση.

Η Alpha Bank και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) συμφώνησαν να παράσχουν στη Cepal μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο 105 εκατ. Ετσι η αξία του 80% των μετοχών της ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Από το τίμημα αυτό τα 48 εκατ. θα καταβληθεί εντός 18 μηνών.

Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί τη δυνατότητα αποκόμισης περαιτέρω οφέλους μέσω πρόσθετης απόδοσης έως του ποσού των 68 εκατ. υπό την αίρεση της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Alpha Bank σύναψε με τη Νέα Cepal σύμβαση μακροχρόνιας διαχείρισης σε αποκλειστική βάση, για τη διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ. Η διάρκεια της Σύμβασης Διασφάλισης είναι 13 έτη, με δυνατότητα επέκτασης.

Ομολογίες Galaxy

Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner.

Από το υπόλοιπο 49%, η Alpha Bank Α.Ε. θα διακρατήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου.

Οπως ανακοίνωσε, σκοπεύει να διανείμει το υπόλοιπο 44% στους Μετόχους της, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Αντίκτυπος της Συναλλαγής

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής Galaxy, o Όμιλος Alpha Bank θα εγγράψει στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ζημία μετά από Φόρους που εκτιμάται σε Ευρώ 2,1 δισ. περίπου. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Alpha Bank, που με ημερομηνία αναφοράς την 31.3.2021 ανέρχονταν σε Ευρώ 8 δισ., θα μειωθούν κατά το αντίστοιχο ποσό και κατά την ίδια ημερομηνία αναφοράς θα ανέλθουν σε Ευρώ 5,9 δισ.

Λαμβανομένης υπόψη της μείωση των σταθμισμένων για τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η αντίστοιχη μείωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου Alpha Bank κατά τις 31.3.2021 υπολογίζεται σε 2,8% περίπου.

Κατόπιν υπόδειξης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων της και για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η Alpha Bank ανακοίνωσε τα εξής αναφορικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της για την πλήρη εξυγίανση του Ενεργητικού της:

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής Galaxy αποτελεί σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους του Ισολογισμού του Ομίλου Alpha Bank και εν γένει να εξυγιάνουμε τα στοιχεία ενεργητικού βελτιώνοντας την ποιότητά τους.

 Οι περαιτέρω σχεδιασμοί

Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας μας επιτρέπει να προβούμε σε αποφασιστικά βήματα προς την εξυγίανση της ποιότητας των περιουσιακών μας στοιχείων, ενώ η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως ευρώ 0,8 δισ. θα υποστηρίξει την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank, διατηρώντας τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πάνω από το όριο του 16,5% που έχει θέσει η Διοίκηση.

Το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιό μας, που ανακοινώθηκε στις 24 Μαΐου 2021, στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του αποθέματος ΜΕΑ με σκοπό την επίτευξη Δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου 7% το 2022 και 2% έως το τέλος του 2024.

Για να καταστεί εφικτή η μείωση αυτή του αποθέματος ΜΕΑ έχουμε ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για συναλλαγές ΜΕΑ με συνολική λογιστική αξία προ απομειώσεων άνω των Ευρώ 8 δισ., συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων για τις οποίες θα γίνει χρήση του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και άμεσων πωλήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η εμπειρία μας στην απομόχλευση του Ενεργητικού μας όσον αφορά ΜΕΑ μέσω επιτυχημένων
συναλλαγών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αποτελεί εχέγγυο της αξιοπιστίας της στρατηγικής μας για την επίτευξη των στόχων μας.

Ενόψει των νέων συναλλαγών ΜΕΑ, ο Όμιλος Alpha Bank, στις συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις του για την περίοδο που έληξε στις 31.3.2021, ενέγραψε ζημίες απομείωσης 300 εκατ. ευρώ από δάνεια.  Όσο θα ωριμάζουν οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ και θα εκπληρώνονται προϋποθέσεις/αναβλητικές αιρέσεις και ορόσημα που έχουν τεθεί για την ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών, ο Όμιλος Alpha Bank ενδέχεται να αναγνωρίσει επιπρόσθετες ζημίες απομείωσης δανείων, ώστε να ενσωματώσει στις Οικονομικές Καταστάσεις του το σύνολο του εκτιμώμενου κόστους των συναλλαγών αυτών κατά το 2021 και το 2022.

Προβλεπόμενες ζημίες

Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις μας, οι νέες συναλλαγές ΜΕΑ που έχουν συμπεριληφθεί στο επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου Alpha Bank συνεπάγονται πρόσθετες αναμενόμενες ζημίες από δάνεια ύψους έως και Ευρώ 1,0 δισ. περίπου, οι οποίες θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια και θα οδηγήσουν στη μείωση κατά 1% του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής μείωσης των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων του Ενεργητικού 3,8 δισ. ευρώ, καθώς και των ενεργειών εσωτερικής ενίσχυσης κεφαλαίων που περιγράφονται κατωτέρω.

Με στόχο την ενίσχυση των Δεικτών Κεφαλαιακής Επάρκειας του Ομίλου Alpha Bank, η Alpha Bank έχει ξεκινήσει επίσης μία σειρά συναλλαγών ενίσχυσης των κεφαλαίων της, συμπεριλαμβανομένων της πώλησης των Θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αλβανία, του σχηματισμού κοινοπραξίας στον Τομέα Αποδοχής Καρτών και Εκκαθάρισης Συναλλαγών, της πώλησης χαρτοφυλακίου ακινήτων, καθώς και μίας συναλλαγής συνθετικής τιτλοποίησης ενήμερων δανείων.

Η συνδυασμένη επίπτωση των ως άνω οργανικών δράσεων ενίσχυσης κεφαλαίων αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά 1,2%.

Πηγή: sofokleousin.gr