Σε 21,70 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου EPSILON NET το 2020 έναντι 17,98 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,69%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν σε 5,14 εκατ. ευρώ έναντι 3,26 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 57,55%.

Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 132,86% ανερχόμενα σε 3,28 εκατ. ευρώ έναντι 1,41 εκατ. ευρώ το 2019. Αντίστοιχα, το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 14,62 εκατ. ευρώ έναντι 13,65 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 7,08%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,30 εκατ. ευρώ έναντι 2,63 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 25,41%. Τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 79,24% ανερχόμενα σε 1,88 εκατ. ευρώ έναντι 1,05 εκατ. ευρώ το 2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου το 2020 διαμορφώθηκαν σε 20,79 εκατ. ευρώ, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 10,86 εκατ. ευρώ, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 4,19 εκατ. ευρώ και το θετικό καθαρό ταμείο σε 3,18 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου το 2020 ανήλθαν σε 22,21 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις εξαγορών των εταιρειών DATA COMMUNICATION και SINGULARLOGIC, ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του ομίλου υπερδιπλασιάστηκε από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 σε πάνω από 70.000 ενεργές εγκαταστάσεις σήμερα. Η επίπτωση της σημαντικής αυτής αύξησης του μεριδίου αγοράς δεν αποτυπώνεται ανάλογα στα οικονομικά αποτελέσματα του 2020 αφού η συμμετοχή της DATA COMMUNICATION αφορά μόνο τους τελευταίους δύο μήνες του έτους (ολοκλήρωση εξαγοράς τέλη Οκτωβρίου 2020), ενώ η SINGULARLOGIC δεν συμμετέχει καθόλου στα ετήσια αποτελέσματα του 2020, καθώς η εξαγορά της ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (11/1/2021).

Επίσης, ο όμιλος παρά το σημαντικό ύψος συνεχών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, εφαρμόζει μια ιδιαίτερα αυστηρή και συντηρητική προσέγγιση κεφαλαιοποίησης των ανωτέρω κονδυλίων, με αποτέλεσμα κατά τη χρήση 2020 να δημιουργήσει συνολικό ύψος τέτοιων επενδύσεων 0,50 εκατ. ευρώ ενώ ταυτόχρονα οι αποσβέσεις χρήσης που σχηματίστηκαν, ανήλθαν σε 1,50 εκατ. ευρώ. Η EPSILON NET θα προχωρήσει και τη φετινή χρονιά σε διανομή μερίσματος, το ύψος του οποίου θα προκύψει με βάση τα διανεμόμενα κέρδη και θα αποφασιστεί κατά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων.

Πηγή: sofokleousin.gr