Εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ το σχέδιο της προκήρυξης της ΚτΠ ΑΕ, για την πλήρωση 34 θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

Πρόκειται για θέσεις στελεχών Γενικής Διεύθυνσης Έργων, στελέχους Τμήματος Κέντρων Δεδομένων & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής), στελέχους Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής Υποστήριξης, στελέχους Τμήματος Λογιστηρίου, στελέχους Τμήματος Συμβάσεων, στελέχους Τμήματος Προϋπολογισμού & Χρηματοροών, στελέχους Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας, στελέχους Πρωτοκόλλου & Αρχείου 1, στελέχους Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εταιρικής Επικοινωνίας, στελέχους Διεύθυνσης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και η προκήρυξη θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΑΣΕΠ και της ΚτΠ ΑΕ.

Τα προσόντα

Για όλες τις θέσεις απαιτούνται κύρια προσόντα, τα οποία θα πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνονται δεκτοί στις αντίστοιχες θέσεις.

 Εκτός από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5) εμπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3) στο ίδιο ή σε συναφές με τη συγκεκριμένη θέση γνωστικό αντικείμενο, καθώς και στα ειδικότερα θέματα του κατά περίπτωση αντικειμένου εργασίας, ικανότητες διαχείρισης ομάδων, προγραμμάτων και έργων, καλή γνώση – χρήση της ελληνικής και της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και πληροφοριακών συστημάτων.

Πηγή: sofokleousin.gr